Razvoj podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020


Naziv aktivnosti: Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Povzetek: Za investicijo pri prevzemu kmetije je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

Glavni cilji za izboljšanje konkurenčnosti na trgu so cilji:

Izboljšanje infrastrukture (ureditev dvorišč ter cestnih priključkov kmetijskega gospodarstva na javno infrastrukturo), nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme), ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 1ha), nakup in postavitev rastlinjakov.

Pričakovani rezultati:

Povečanje dobrobita živali s izpustom na pašnik in s tem pridobiti konkurenčno prednost na tržišču.

Dodatne informacije:


Naziv aktivnosti: Podukrep M04.1 / enostavna naložba

Povzetek: Za investicijo na kmetiji je upravičenec prejel sredstva za izgradnjo enostavnega objekta- hlev za več vrst živali, izgradnja gnojišča in dvorišča iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020

Glavni cilji:

  • gradnja kombiniranega hleva in nakup pripadajoče opreme
  • ureditev in gradnja izpusta za živino
  • novogradnja gnojišč brez jame za gnojnico
  • novogradnja dvorišča

Pričakovani rezultati:
Povečanje dobrobita reje živali različne za različne kategorije.

Dodatne informacije:


Naziv aktivnosti: Ukrep LEADER (19.2)

Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSKIH GORICAH –

Akronim operacije: E-kolesa Slovenskih goric

Celotna vrednost operacije: 57.927,77 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.712,49 EUR

Poleg prijavitelja Domačije Firbas iz Cerkvenjaka v operaciji sodeluje še 7 partnerjev: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Vesna Sirk in Aljaž Toplak.

Z nakupom električnih koles in pripadajoče opreme za prevoz koles bo turist na območju LAS Ovtar Slovenskih goric lahko obiskal več ponudnikov in ni več omejen na krajše razdalje npr. ene občine. Dodana vrednost ponudbe je inovativna storitev, ki gostom ponudi, da lahko kolesa dostavimo na poljubno točko v Slovenskih goricah ali pa goste pridemo iskat, poberemo kolo, če pot nadaljujejo naprej kako drugače. Gostje uporabljajo kolesa z zeleno energijo in jih z zaokroženimi inovativnimi turistične storitvami zadržimo na območju LAS, tukaj raziskujejo nove ponudnike in se ponovno vračajo v destinacijo. S temi inovativnimi storitvami in produkti bodo Slovenske gorice postale atraktivnejše za goste, potepanje po Slovenskih goricah bodo gost doživeli še bolj v stiku z neokrnjeno naravo, povečala se bo tudi njihova potrošnja pri ponudnikih z nakupom prepoznavnih lokalnih produktov območja LAS.

Cilj: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Pričakovani rezultati: Nove vsebine, storitve in produkti v mreži Ovtarjeve ponudbe

Dodatne informacije: